Stambeni vodič - 6 koraka | OTP banka Srbija
Online banking Kontakt centar 0800 23 23 22
Online banking

Kupovina stana u 6 koraka

Da bismo vam pojednostavili proces kroz koji ćete proći, pripremili smo ovaj jednostavan vodič kroz koji ćemo Vam reći na šta da obratite pažnju i dati vam korisne savete i koji će vas u 6 koraka dovesti do vašeg novog doma.

1. Prikupljanje dokumentacije

Dokumentacija 6 dokumenata
Troškovi 4 stavke
Trajanje 5 radnih dana

Vi prikupljate sledeća dokumenta:

 • Procena vrednosti nepokretnosti
 • (Pred)ugovor o kupovini nepokretnosti
 • Dokaz o vlasništvu nepokretnosti koja se stavlja pod hipoteku
 • Overeni platni listići
 • Potvrda o stalnom radnom odnosu i visini ličnih primanja
 • Izjava o prenosu sredstava ličnog dohotka

Svu ostalu dokumentaciju potrebnu za podnošenje zahteva priprema vaš lični bankar.

Dodatne informacije
Dokument Gde nabavljate ili ko izdaje? Dobro je da znate!
Procena vrednosti nepokretnosti Ovlašćeni procenitelj U trenutku podnošenja zahteva, procena vrednosti nepokretnosti ne sme da bude starija od 30 dana.
(Pred)ugovor o kupovini nepokretnosti Notar Predugovor ili ugovor ne mora biti overen od strane notara u trenutku podnošenja zahteva za kredit, ali ako dajete kaparu prodavcu koja se tretira kao učešće, savet je da ugovor/predugovor bude overen, zato što je za prenos sredstava na račun prodavca potreban overen ugovor/predugovor kao pravni osnov za prenos sredstava. Spisak notara pronađite ovde
Dokaz o vlasništvu nepokretnosti Služba za katastar nepokretnosti Pod dokazom se smatra Izvod iz katastra nepokretnosti. Dokument ne sme biti stariji od 7 dana.
Overeni platni listići Poslodavac Izdaje poslodavac za poslednja 3 meseca.
Potvrda o stalnom radnom odnosu i visini ličnih primanja Poslodavac Poslodavac overava, a formulare možete dobiti u našoj ekspozituri ili preuzeti ovde.
Izjava o prenosu sredstava ličnog dohotka Poslodavac Poslodavac overava, a formulare možete dobiti u našoj ekspozituri ili preuzeti na linku ovde.

Troškovi

 • Procena vrednosti nepokretnosti
 • Overa Ugovora o kupovini nepokretnosti
 • Izdavanje lista nepokretnosti
 • Izveštaj Kreditnog biroa

Trajanje

Potrebno je oko 5 radnih dana, a moguće je i kraće ukoliko već posedujete traženu dokumentaciju.

Korak 2 Odobrenje od strane banke

2. Odobrenje od strane banke

Potrebna dokumentacija Nema dokumentacije
Troškovi Nema troškova
Procenjeno vreme 5 radnih dana

Informacija

Proverava se kompletnost i ispravnost dokumentacije, vaša kreditna sposobnost i legalnost nepokretnosti koja je predmet kupovine. Na osnovu prikupljenih informacija banka donosi odluku o odobrenju ili odbijanju zahteva. Ukoliko bilo šta nedostaje od dokumentacije, vaš lični bankar će vas kontaktirati.

Troškovi

Nema troškova u ovoj fazi

Procenjeno vreme

Potrebno je oko 5 radnih dana.

Korak 1 Prikupljanje dokumentacije Korak 3 Osiguranje kredita

3. Osiguranje kredita

Potrebna dokumentacija 2 dokumenta
Troškovi 2 stavke
Procenjeno vreme 1 radni dan

Potrebna dokumentacija

 • Polisa osiguranja života
 • Polisa osiguranja nepokretnosti

Ukoliko osiguranje uradite preko OTP Osiguranja, ceo proces završavate na jednom mestu, bez rizika da se proces produži za još nekoliko dana.

Dodatne informacije
Vrsta osiguranja Gde nabavljate ili ko izdaje? Dobro je da znate!
Polisa osiguranja života OTP Osiguranje ili u drugoj osiguravajućoj kući Polisa životnog osiguranja glasi na iznos i period trajanja kredita i mora biti vinkulirana u korist banke.
Polisa osiguranja nepokretnosti OTP Osiguranje ili u drugoj osiguravajućoj kući Polisa osiguranja nepokretnosti od osnovnih i dopunskog rizika od izliva vode, mora biti vinkulirana u korist banke i mora da glasi na građevinsku vrednost nepokretnosti koja je predmet hipoteke i na period trajanja kredita.

Troškovi

 • Mesečni trošak premije osiguranja života - plaćanje putem direktnog zaduženja
 • Godišnji trošak premije osiguranja nepokretnosti

Procenjeno vreme

Završava se u toku jednog radnog dana.

Korak 2 Odobrenje od strane banke Korak 4 Overa ugovorne dokumentacije

4. Overa ugovorne dokumentacije

Potrebna dokumentacija 3 dokumenta
Troškovi 2 stavke
Procenjeno vreme 5 radnih dana

Potrebna dokumentacija

 • Kupoprodajni ugovor
 • Založna izjava
 • Zahtev za uknjižbu založnog prava

Sada je važno da se Kupoprodajni ugovor overi kod Javnog beležnika (Notar) kod koga se sačinjava i Založna izjava u formi javnobeležničkog zapisa.

Zahtev za uknjižbu založnog prava se predaje u nadležan registar nepokretnosti. Vaš lični bankar će pripremiti dokumenta.

Dodatne informacije
Dokument Gde nabavljate ili ko izdaje? Dobro je da znate!
Kupoprodajni ugovor Notar Ugovor mora biti overen.
Založna izjava Notar Ugovor mora biti overen.
Zahtev za uknjižbu založnog prava Banka U banci se dobija obrazac, a predaje se u Službu za katastar nepokretnosti. Mora biti snabdeven prijemnim pečatom Službe za katastar nepokretnosti što predstavlja dokaz da je dokumentacija za upis hipoteke predata katastru.

Troškovi

 • Overa Kupoprodajnog ugovora
 • Overa založne izjave kod Javnog beležnika

Procenjeno vreme

Oko 5 radnih dana.

Korak 3 Osiguranje kredita Korak 5 Upis nepokretnosti u katastar

5. Upis nepokretnosti u katastar

Potrebna dokumentacija 1 dokument
Troškovi upis hipoteke
Procenjeno vreme 1 radni dan

Potrebna dokumentacija

 • Rešenje o uspostavljanju hipoteke prvog reda u korist banke

Ovo rešenje dobijate u nadležnoj službi za katastar nepokretnosti. Da bi se založno pravo uknjižilo, potrebno je priložiti i dodatnu dokumentaciju koju priprema vaš lični bankar ili koju ste obezbedili u nekom od prethodnih koraka - Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu banke, Dokaz o vlasništvu nepokretnosti, Založnu izjavu i dva Zahteva za uknjižbu založnog prava.

Dodatne informacije
Dokument Gde nabavljate ili ko izdaje? Dobro je da znate!
Rešenje o uspostavljanju hipoteke prvog reda u korist banke Služba za katastar nepokretnosti Da bi se založno pravo uknjižilo, potrebno je sudu priložiti i Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu banke, Dokaz o vlasništvu nepokretnosti, Založnu izjavu i dva Zahteva za uknjižbu založnog prava.

Troškovi

 • Upis hipoteke

Procenjeno vreme

Završava se u toku jednog radnog dana.

Korak 4 Overa ugovorne dokumentacije Korak 6 Isplata kredita

6. Isplata kredita

Potrebna dokumentacija Nema dokumentacije
Troškovi 1 stavka
Procenjeno vreme 1 radni dan

Informacija

Ovo je poslednji korak kada se novac u iznosu traženog kredita prebacuje prodavcu nekretnine na račun. Važno je da znate da se kredit plasira u dinarima, a prodavcu se prebacuje u valuti koja je definisana kupoprodajnim ugovorom.

Preporuka je da i prodavac ima otvoren račun u OTP banci zbog troškova, jednostavnijeg procesa, sigurnosti i brzine isplate.

Troškovi

 • Naknada za puštanje kredita

Procenjeno vreme

Završava se u toku jednog radnog dana.

Korak 5 Upis nepokretnosti u katastar

Odvojite trenutak i recite nam, da li vam je ovaj tekst

  Tren vam treba i da nam predložite temu na koju biste voleli da pišemo:  Hvala vam mnogo.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

  Saznaj više
  Vrati se gore