Specijalni računi

Poslovi otvaranja i vođenja namenskih računa za kupoprodaju hartija od vrednosti

Specijalni računi


Čemu služe namenski računi?

Namenski novčani račun koristite kada nameravate da trgujete Vašim hartijama od vrednosti (u daljem tekstu: HoV). To je račun koji Vam služi za priliv novčanih sredstava, po osnovu prodatih HoV ili za uplatu novčanih sredstava prilikom kupovine HoV.


Valute namenskih računa

Namenski dinarski (RSD) računi za kupovinu i prodaju HoV se otvaraju kada želite da trgujete dinarskim HoV, a devizni (EUR) kada želite da trgujete obveznicama RS izdatim za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građana.


Navedene račune u dinarima ili evrima može otvoriti besplatno u svim organizacionim jedinicama OTP banke Srbije.


Potrebne su vam detaljnije informacije?


Pozovite Info centar na sledeće brojeve telefona:

0700 480 400 za pozive sa fiksnog telefona (ukupna cena poziva sa PDV-om je ista kao i cena lokalnog poziva)
021 4800 400 za pozive iz inostranstva ili sa mobilnog telefona.