Međunarodni platni promet

Svet je tamo gde ste vi!

Međunarodni platni promet

Kupoprodaja deviza

Kupovina deviza iz potencijala banke


Nudimo Vam mogućnost kupovine deviza po najpovoljnijim tržišnim uslovima. Prilikom kupovine deviza neophodno je da uputite Zahtev za kupovinu deviza na osnovu kojeg banka određuje cenu i pravi obračun sa instrukcijama za plaćanje koji se dostavlja e-mailom ili faksom (u zavisnosti od Vaše instrukcije) u najkraćem mogućem roku.

Kontaktirajte svoju OTP filijalu i proverite sve pojedinosti u vezi kupovine deviza i formiranja zahteva za kupovinu deviza. Kopija SWIFT poruke za izvršeno plaćanje prema inostranstvu biće Vam prosleđena na navedenu e-mail adresu, odmah po izvršenju.


Rublje Rublje

Evidentiranje kreditnih poslova sa inostranstvom

Pod kreditnim poslovima sa inostranstvom podrazumevaju se krediti kojima se rezidenti zadužuju u inostranstvu od nerezidenata, odnosno krediti koje rezidenti odobravaju nerezidentima u inostranstvu.

Iz ponude naše banke za usluge evidentiranja kreditnih poslova sa insotranstvom kod NBS, izdvajamo:


  • Usluge evidentiranja komercijalnih kredita (ino ugovorom je predviđeno kreditiranje od strane ino dobavljača tj. odloženo plaćanje robe ili opreme na rate, uz kamatu).
  • Komercijalni krediti (kredit koji banka ili druga finansijska organizacija odobrava korisniku kredita za plaćanje roba i usluga, pri čemu je namena korišćenja sredstava određena ugovorom o kreditu i kreditor obavezu izmiruje neposredno ino-isporučiocu).
  • Usluge evidentiranja finansijskih kredita (nerezidenti odobravaju kredit rezidentima koji se realizuje povlačenjem finansijskih sredstava iz inostranstva u korist rezidenta).

Devizni računi

Usluge platnog prometa sa inostranstvom obavljamo koristeći najsavremenija tehnološka rešenja kao i široku mrežu korespondenata.

Plaćanje i naplata iz inostranstva

Koristeći SWIFT aplikaciju, preko široke mreže korespondenata, doznake izvršavamo sa istim datumom valute. Prilikom plaćanja prema inostranstvu, potrebno je da dostavite nalog za plaćanje i kopiju ocarinjene ino fakture, profakture ili ino ugovora.

Dokumentarni poslovi

Dokumentarni akreditiv je najsigurniji platni instrument u međunarodnoj trgovini koji pruža podjednaku sigurnost i kupcu i prodavcu usluga ili proizvoda.

OTP Ekspres

OTP banka Srbija kao deo međunarodne OTP bank grupe, čini deo uspešne bankarske mreže prisutne u centralnoj i jugoistočnoj Evropi.

Korespondentne banke

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad
(S.W.I.F.T. -OTPVRS22)

 


Potrebne su vam detaljnije informacije?

Pozovite Info centar na sledeće brojeve telefona:

0700 480 400 za pozive sa fiksnog telefona (ukupna cena poziva sa PDV-om je ista kao i cena lokalnog poziva)
021 4800 400 za pozive iz inostranstva ili sa mobilnog telefona.


Naknade i provizije