Finansijska tržišta

Kupoprodaja deviza

Rublje Rublje

OTP banka svim svojim korporativnim klijentima nudi mogućnost kupovine i prodaje deviza po najpovoljnijim tržišnim uslovima.
Poslovi kupovine i prodaje deviza se mogu ugovoriti svaki radni dan u periodu od 9-16h.

Terminska kupoprodaja deviza

Terminska kupoprodaja deviza je proizvod koji se koristi za zaštitu od deviznog rizika. Potreba za ugovaranjem ovakvog tipa kupoprodaje deviza postoji kod preduzeća koja imaju plaćanja ili prilive u devizama na neki budući datum (na primer doznake, naplata izvezene robe, i sl.) pri tom želeći da se obezbede da ne budu izložena riziku promene kursa dinara ili neke druge valute.

Terminska kupoprodaja deviza se zaključuje na maksimalan rok od godinu dana. Terminski kurs zavisi od trenutnog spot kursa i pariteta kamatnih stopa valuta koje su predmet transakcije. Da bi klijent zaključio terminsku kupoporodaju deviza neophodno je da sa bankom potpiše Okvirni Ugovor.

Prednosti ugovaranja terminske kupoprodaje su:

Eliminisanje deviznog rizika, kurs je fiksiran i poznat odmah na dan ugovaranja
Rashodi i prihodi mogu da se kontrolišu i planiraju


OTP banka u svojoj ponudi ima

Terminsku kupoprodaju deviza (forvard) koja predstavlja kupovinu ili prodaju jedne valute za drugu, gde se transakcija ugovara na jedan datum (datum ugovaranja transakcije) a izvršava na drugi datum u budućnosti (datum valute). Ugovarajući ovakvu vrstu transakcije, pravno lice na datum ugovaranja transakcije fiksira kurs po kojem će kupovati ili prodavati devize na ugovoreni datum valute transakcije. U ovom slučaju i klijent i banka svoju obavezu izmiruju na ugovoreni datum valute transakcije.

Pokrivenu terminsku kupoprodaju deviza (pokriveni ili kvazi forvard) koja se razlikuje u odnosu na pravi forvard po tome što klijent ima obavezu da svoju obavezu izmiri onog dana kada se transakcija ugovori (datum ugovaranja transakcije), a banka na datum valute ugovorene transakcije. Cena kod pokrivenog forvarda je povoljnija za klijenta u odnosu na pravi forvard iz razloga što klijent izmiruje svoju obavezu odmah.

Valutni svop

Valutni svop je ugovaranje istovremene kupovine i prodaje dve valute u dva različita perioda u vremenu. U prvoj transakciji klijent kupuje/prodaje jednu valutu, a banka prodaje/kupuje drugu valutu sa datumom izvršenja na spot valuti. Datum valute prve transakcije može biti manji ili veći od dva radna dana. U drugoj transakciji klijent prodaje/kupuje jednu valutu, a banka kupuje/prodaje drugu valutu. Datum valute druge transakcije je datum u budućnosti, odnosno na terminu. Kurs po kome se ugovara prva transakcija je spot kurs, dok se druga transakcija ugovara na forvard (terminskom) kursu koji predstavlja kombinaciju spot kursa i pariteta kamatnih stopa koje su predmet svop transakcije.

Maksimalan rok ugovaranja svop transakcije je godinu dana. Da bi klijent zaključio valutni svop neophodno je da sa bankom potpiše Okvirni Ugovor.

Prednost valutnog svopa je zaštita od deviznog rizika, koja pri tome omogućava pravnom licu da zameni likvidnost jedne valute za drugu na određeni vremenski period.


Kamatni svop

Kamatni svop predstavlja razmenu jednog kamatnog toka za drugi bez istovremene razmene glavnice, odnosno ugovara se razmena kamatnih stopa. Kamatnim svopom se može razmeniti varijabilna za fiksnu kamatnu stopu i obrnuto ili dve varijabilne kamatne stope koje se razlikuju.

Kamatni svop je instrument za zaštitu od kamatnog rizika i kao takav omogućava klijentima da se zaštite od promene kamatnih stopa u budućnosti.

Primer

Klijent ima zaključen Ugovor o kreditu sa varijabilnom kamatnom stopom (3M EURIBOR + margina). Kako bi se zaštitio od promene kamatne stope, odnosno od rasta varijabilnog dela cene kredita (3M EURIBOR), klijent može sa bankom da zaključi kamatni svop u kome bi varijabilnu kamatnu stopu zamenio za fiksnu i samim tim bi se zaštitio od promene kamatne stope i fiksirao svoju obavezu koju ima.

Maksimalni rok na koji se zaključuje kamatni svop je 10 godina.

Da bi klijent zaključio kamatni svop neophodno je da sa bankom potpiše Okvirni Ugovor.


Potrebne su vam detaljnije informacije?

Detaljnije informacije kao i korisne savete, možete dobiti od našeg stručnog tima:

Marijana Lapajne: +381 11 20 53 382

Čarna Kulić: +381 11 20 53 384

e mail: treasury@otpbanka.rs


Naknade i provizije

 
Skloni / Prikazi