Faktoring

Usluga OTP banke koja omogućava otkup vaših kratkoročnih potraživanja sa rokom dospelosti do 180 dana, za prodatu robu/izvršenu uslugu, pre dospeća za naplatu.

Faktoring


Kome je namenjen faktoring i kako funkcioniše?

Faktoring je namenjen:

 • Klijentima koji imaju potrebu za dodatnim obrtnim kapitalom, a ne žele ili ne mogu da ga dobiju na klasičan način putem kreditnog zaduženja
 • Klijentima koji imaju zaključene komercijalne ugovore i višegodišnju saradnju sa svojim kupcima/dužnicima
 • Klijentima – izvoznicima koji žele da ponude povoljnije uslove plaćanja svojim ino kupcima od konkurenata.

Učesnici u faktoringu su:

 • Prodavac robe/usluga – Klijent
 • OTP banka Srbija– Faktor
 • Kupac robe/usluga - Dužnik.

Finansiranje kroz faktoring se sprovodi tako što se odmah, direktno na vaš račun, isplaćuje 70% - 90% vrednosti fakture umanjeno za iznos faktoring kamate i naknade, a preostalih 30%, odnosno 10% vrednosti fakture se isplaćuje na vaš račun o roku dospeća, nakon što kupac robe/usluga-dužnik isplati banci celokupan iznos fakture.

Koje su prednosti faktoringa?

 • Finansiranje bez uzimanja sredstava obezbeđenja (hipoteka, zaloga, bankarska garancija)
 • Kreditna zaduženost klijenta se ne povećava
 • Poboljšanje likvidnosti - bržim dolaskom do novca znatno se poboljšava likvidnost preduzeća
 • Povećanje klijentove kreditne sposobnosti, boniteta kao i rentabilnosti poslovanja.

Da ne biste za svaki poslovni aranžman zaključivali sa bankom poseban ugovor o otkupu potraživanja, OTP banka vam nudi mogućnost da ugovorite faktoring limit koji može obuhvatiti više potraživanja koja imate prema različitim kupcima.

Kako vam faktoring može pomoći u poslovanju?

Ukoliko imate kvalitetne kupce kojima prodajete robu ili usluge sa odloženim periodom naplate do 180 dana, tada je OTP faktoring rešenje za Vaše probleme u području kratkoročnog finansiranja.

Prodajom faktura banci u vrlo kratkom roku, od potpisivanja ugovorne dokumentacije, obezbeđujete u vidu avansa novčana sredstva neophodna za uredno servisiranje obaveza i poboljšanje tekuće likvidnosti.Faktoring vs Kredit

- Kod faktoringa se primarno ispituje vrednost i kvalitet klijentove imovine (potraživanja), dok kod kredita banka ispituje klijentovu kreditnu vrednost.
- brzim unovčavanjem faktura poboljšava se likvidnost poslovanja, kreditna sposobnost i bonitet, kao i rentabilnost poslovanja.
- Kreditna zaduženost klijenta u Kreditnom birou se kod faktoringa ne povećava, a kao sredstvo obezbeđenja dovoljne su samo menice.Kako funkcioniše faktoring?

1. Klijent - prodavac robe/usluga prodaje i isporučuje robu dužniku – kupcu i ispostavlja mu fakturu.

2. Klijent dostavlja OTP banci kopiju fakture i ostale dokumentacije kojima dokazuje postojanje potraživanja.

3. Nakon analize kreditne sposobnosti, banka i klijent potpisuju ugovor o otkupu potraživanja.

4. Klijent obaveštava dužnika o ustupanju potraživanja.

5. Dužnik dostavlja klijentu potpisanu i overenu Izjavu.

6. OTP banka plaća klijentu avans u iznosu od 70% do 90% vrednosti fakture umanjeno za faktoring kamatu.

7. Po dospeću potraživanja, dužnik doznačuje ukupan iznos fakture na račun OTP banke.

8. OTP banka isplaćuje klijentu razliku sredstava u visini od 30% do 10% vrednosti fakture.

Kako započeti faktoring u OTP banci?

 • Dostavljate listu kupaca putem standardnog Upitnika
 • U slučaju pozitivnog odobrenja, banka dostavlja indikativnu ponudu sa relevantnim uslovima
 • Nakon potpisivanja ugovora o otkupu potraživanja, odmah se može započeti otkup faktura.

OTP banka za usluge faktoringa obračunava:

 • Faktoring kamatu u fiksnom iznosu, na mesečnom nivou, obračunatu na iznos isplaćenog avansa za period trajanja faktoringa, do dospeća svake pojedinačne fakture. Kamata se utvrđuje u zavisnosti od boniteta klijenta.
 • Faktoring naknadu koja obuhvata:
           - jednokratnu naknadu za obradu zahteva za otkup kratkoročnih potraživanja i
           -administrativne troškove po svakoj pojedinačnoj fakturi.

Potrebna dokumentacija

Domaći faktoring

 • Upitnik za klijenta (obrazac OTP banke)
 • Zahtev za otkup kratkoročnih potraživanja (obrazac OTP banke)
 • Fakture koje su predmet otkupa
 • Otpremnice
 • Komercijalni ugovor, overen i potpisan od strane klijenta i dužnika.

Međunarodni faktoring

 • Upitnik za klijenta (obrazac OTP banke)
 • Zahtev za otkup kratkoročnih potraživanja (obrazac OTP banke)
 • Fakture koje su predmet otkupa
 • Komercijalni ugovor, overen i potpisan od strane klijenta i dužnika
 • Otpremnice
 • Kontrolnik izvoza
 • Jedinstvene carinske isprave.


Potrebne su vam detaljnije informacije?


Kontaktirajte nas odmah na sledeću mejl adresu: trade.finance@otpbanka.rs