PRESS

 
 

2016


OTP Banka Srbija je izdala prvu zajedničku garanciju u Srbiji!

Republika Srbija je usvojila Zakon o potvrđivanju konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku, a od 01. februara 2016. godine Srbija je otpočela sa primenom zajedničkog tranzitnog postupka.

Zajednički tranzit daje mogućnost učesnicima u carinskom postupku da prevoze robu između svih zemalja članica Konvencije o zajedničkom tranzitu - 28 zemalja EU + zemlje EFTA (Lihtenštajn, Norveška, Island i Švajcarska, Republika Turska i Makedonija) na osnovu jedne elektronske deklaracije i jednog obezbeđenja koje važi u toku cele tranzitne operacije.

Radi osiguranja plaćanja duga koji može da nastane u vezi sa robom u tranzitu polaže se zajednička garancija.

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad je prepoznala potrebe prevoznika iz Republike Srbije i sprovela sve neophodne aktivnosti u cilju izdavanja garancija u zajedničkom tranzitnom postupku.Karakteristike zajedničke garancije:

  • Tekst garancije propisan Konvencijom i ne postoji mogućnost njegove izmene
  • Važi za sve članice Evropske Unije i za one EFTA zemlje (Island, Norveška, Makedonija, Švajcarska, Turska) na koje se predmetni tranzit odnosi
  • U tekstu se navode adrese za uručenje, odnosno predstavnici (agenti) u svakoj zemlji uključenoj u postupak prevoza za koji se garancija polaže (sve zemlje EU i zemlje EFTA za koje garancija važi)
  • Izdaje se u RSD
  • Garantovani iznos pokriva carinski dug, druge troškove i poreze (akciza, PDV, taksa za zaštitu životne sredine i dr.) koji mogu da nastanu u vezi sa robom, uključujući i kamate.
  • Protest po garanciji vrše carinarnice iz 33 zemlje na koje se tranzit odnosi u valuti zemlje u kojoj je garantovani slučaj nastao
  • U slučaju plaćanja po protestu od strane garanta, nema automatskog umanjenja za iznos plaćen po garanciji
  • Opozive su