PRESS

 
 

2014


Isplata prihoda za koje je obavezno plaćanje poreza i doprinosa po odbitku

Poreska uprava je odredila 01.03.2014. godine kao datum početka primene kontrola ovih naloga od strane banaka. U skladu sa navedenim, Poreska uprava je definisala: Uputstvo o šiframa plaćanja za koje se u nalog kojim se nalaže plaćanje poreza po odbitku, odnosno plaćanje prihoda na koje se plaćaju porezi po odbitku, unosi broj odobrenja za plaćanje koji dodeljuje Poreska uprava. Uputstvo možete preuzeti putem linka: http://www.poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/attach?id=972 Za sve detaljnije informacije možete posetiti sajt Poreske uprave: www.poreskauprava.gov.rs