0800 23 23 22 Online banking

Reprogram kredita za registrovana poljoprivredna gazdinstva i lica koja se bave otkupom i skladištenjem voća u hladnjači u skladu sa propisima

Olakšice u otplati poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje

Odluka NBS o privremenim merama za banke u otplati poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje

Na osnovu Odluke o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje („Službeni glasnik RS“, br. 111 od 7. oktobra 2022.) i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje („Službeni glasnik RS“, br. 5 od 24. januara 2023.) (u daljem tekstu: Odluka), kojom se predviđa da dužnici koji usled otežanih uslova poljoprivredne proizvodnje nisu u mogućnosti da izmiruju obaveze prema banci, odnosno koji imaju poteškoće u izmirivanju tih obaveza, imaju mogućnost da podnesu banci zahtev za odobravanje olakšice u vidu reprograma obaveza u skladu sa Odlukom.
Pod obavezama se podrazumevaju obaveze dužnika po osnovu poljoprivrednih kredita (krediti odobreni dužniku za potrebe obavljanja poljoprivredne delatnosti), s tim što se na kredite odobrene u okviru garantne šeme Republike Srbije ili s garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvencionisanih kredita, reprogram može primeniti samo uz prethodnu saglasnost davalaca te garancije, odnosno subvencije.
U skladu sa Odlukom, Banka nudi dužnicima reprogram kredita koji podrazumeva promenu uslova pojedinačnog kredita, tako da se dužniku omogući grejs period u otplati svih njegovih obaveza prema banci po tom kreditu u trajanju od šest do dvanaest meseci (u zavisnosti od toga za koji period se dužnik opredeli prilikom podnošenja zahteva Banci), u toku kojeg banka ne naplaćuje potraživanja po osnovu glavnice, pri čemu naplaćuje ugovorenu kamatu, a rok otplate tog kredita produžava se tako da iznos anuiteta (periodične obaveze koje bi se plaćale po isteku grejs perioda) utvrđen u momentu odobravanja reprograma ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene reprograma.
Uslovi otplate obaveza ugovoreni odobravanjem olakšice (npr. visina kamatne stope, dodatna sredstva obezbeđenja i sl.) ne mogu biti nepovoljniji za dužnika u odnosu na prvobitne, odnosno ranije ugovorene uslove.

U skladu sa Odlukom, Banka je dužna da dužniku- licu koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u smislu zakona kojim se uređuju poljoprivreda i ruralni razvoj:
-poljoprivredniku,
-preduzetniku i
-pravnom licu:

na njegov zahtev, odobri olakšicu u otplati obaveza, ako su na dan 31.05.2022. godine ispunjeni svi sledeći uslovi:

Dužnik ima mogućnost da olakšicu koristi za jedan ili više kreditnih proizvoda.

Dužnik može podneti banci zahtev za uvođenje olakšice u otplati kreditnih obaveza u poslovnim prostorijama banke, elektronskim putem ili poštom, najkasnije 30.04.2023. godine.

Banka je dužna da o zahtevu dužnika odluči i o toj odluci obavesti dužnika u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Banka ne može naplatiti naknadu za preduzimanje mera i aktivnosti u skladu sa Odlukom, kao ni troškove koje može imati u vezi s tim merama i aktivnostima, uključujući i troškove za obradu zahteva dužnika, osim troškova neophodnih za odobravanje potraživanja koje ne utvrđuje banka (npr. kreditni biro ili katastar nepokretnosti).
Banka će svim svojim dužnicima koji su na dan 31.05.2022. godine ispunjavali uslove propisane Odlukom, po osnovu bilo koje obaveze proistekle iz proizvoda na koji se ova olakšica primenjuje, dostaviti  individualno obaveštenje ako su ispunjeni svi uslovi predviđeni Odlukom, a to obaveštenje će biti dostavljena do  20.02.2023. godine.
U skladu sa gore navedenim, ukoliko ispunjavate propisane uslove (a dobijanjem Individualnog obaveštenja do 20.02.2023. godine Vam se navedeno nedvosmisleno potvrđuje od strane Banke) i zainteresovani ste za uvođenje olakšica u otplati kreditnih obaveza, možete podneti Banci zahtev na sledeći način:

OTP banka Srbija
Trg slobode 7
21000 Novi Sad
(sa naznakom: Olakšica NBS za RPG)

 

Reprezentativni primer

Kredit za obrtna sredstva u RSD odobren u iznosu od 1.5 miliona RSD na rok od 18 meseci, način otplate: kamata tromesečno, anuitet šestomesečno, prva godina otplate, stanje na dan 12.10.2022
Stanje duga po kreditu pre uvođenja olakšica (RSD)1.000.058,02 RSD
Preostali rok otplate kredita (meseci)12 meseci
Nominalna kamatna stopa6%G+3MBELIBOR (9.4% godišnje)
Iznos anuiteta (RSD)517.854,22 RSD
OPCIJA: GREJS PERIOD 6 MESECI
Stanje duga po kreditu pre uvođenja grejs perioda (RSD)1.000.058,00 RSD
Grejs period (meseci)6 meseci
Novi rok otplate kredita uključujući grejs period18 meseci
Nominalna kamatna stopa6%G+3MBELIBOR
Iznos anuiteta nakon isteka grejs perioda356.893,58 RSD
Zahtev za reprogram-fizička lica
Zahtev za reprogram-preduzetnici i pravna lica

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore