Naknade i provizije za stanovništvo


Usluge u platnom prometu

Napomena

Napomena


1. Pod redovnim mesečnim prilivom podrazumevaju se prilivi po osnovu zarade, penzije i uplata alimentacije 2. Samo u slučaju da je bilo transakcija iniciranih od strane klijenta.
3. Provizija se naplaćuje u slučaju da se isplaćena sredstva polažu u istoj valuti ili u stranoj valuti (putem obavljanja menjačkog posla) na račun oročenog depozita u banci.
4. Osim u slučaju da je drugačije definisano ugovorom o poslovnoj saradnji sa pružaocem usluga u čiju korist se vrši naplata.
5. Dok se ne obezbede tehnički uslovi za direktan prenos, navedena transakcija se izvršava putem izvršavanja tri transakcije: gotovinska isplata sa RSD tekućeg računa, menjački posao i gotovinska uplata na devizni račun.
* Usluge trajnog naloga i direktne naplate će se primenjivati kada se za to stvore tehnički uslovi.


Platne kartice

Paketi

Hartije od vrednosti

Napomena

Napomena


* Provizija po osnovu trgovine obveznicama obračunava se i naplaćuje u dinarima tako što se vrednost EUR na dan provizije preračunava u dinare po srednjem kursu Narodne banke Srbije na taj dan.

 

 

Troškovi

Troškovi


Kada pri obavljanju poslova za klijenta Banka ima i određene stvarne troškove kao što su troškovi oglasa u sredstvima javnog informisanja, telefonski,telefaks ili internet troškovi vezani za izvršavanje naloga ili uputstava klijenta, troškovi poštarine, putni troškovi, razni bankarski troškovi i slično, klijent je u obavezi da Banci tako nastale troškove refundira u punom iznosu prema ispostavljenim fakturama.