Naknade i provizije za poslovne klijente


Naknade i provizije za poslovne klijente MIKRO i SME

Domaći platni promet

Međunarodni platni promet

Dokumentarni proizvodi

Paketi računa

Krediti

Platne kartice

POS terminali

Poslovi sa hartijama od vrednosti

Terminski plan izvršenja domaćih i međunarodnih transakcija

Napomena

Napomena


Provizija po osnovu trgovine obveznicama obračunava se i naplaćuje u dinarima tako što se vrednost EUR na dan uplate provizije preračunava u dinare po srednjem kursu Narodne banke Srbije na taj dan.

 

 


Naknade i provizije za poslovne klijente privrede

Domaći platni promet

Međunarodni platni promet

Naknade i provizije za nerezidente pravna lica