Krediti za preduzetnike i mala preduzeća

Uvek možete očekivati našu podršku kroz kratkoročno ili dugoročno kreditiranje, a osim brzog i efikasnog servisa, nudimo vam i povoljne kreditne uslove prilagođene vašem poslovnom ciklusu.

slika

Pozajmica po poslovnom računu (overdraft)

Uz pozajmicu po poslovnom računu uspešno ćete rešiti svaki iznenadni problem zato što će na vašem računu uvek biti dostupna sredstva za sve potrebe vašeg poslovanja.

Šta čini OTP pozajmicu posebnom?

 • Iznos: u visini od 10% šestomesečnog prometa ostvarenog preko računa u OTP banci, odnosno, 5% za klijente drugih banaka
 • Rok: 12 meseci
 • Plaćanje kamate je samo na onaj iznos novca i za one dane kada ste koristili pozajmicu

Ukoliko niste klijent OTP banke?

Dostavite nam potvrdu o ostvarenom prometu u drugoj banci i otvorite račun, nakon čega će vam ubrzo biti na raspolaganju pozajmica do visine od 5% šestomesečnog dinarskog prometa koji ste ostvarili u drugoj banci.


Revolving kredit

Revolving kredit je poseban oblik kredita čija je specifičnost u tome što se sredstva kredita koja su vam odobrena, nakon delimične ili potpune otplate više puta ponovo mogu koristiti za nove poslovne potrebe u okviru perioda korišćenja kredita!

Uslovi kreditiranja

 • Valuta: RSD, RSD sa deviznom klauzulom ili u devizama.
 • Namena: kredit u RSD i u RSD sa deviznom klauzulom za razne namene, a krediti u devizama za plaćanje roba i usluga prema inostranstvu.
 • Period otplate: do 24 meseca.
 • Korišćenje: raspolažete sredstvima kredita do iznosa odobrenog revolving-a.

Krediti za obrtna sredstva

Potrebe tekuće proizvodnje zahtevaju stalna ulaganja. Nekada se propuste odlične šanse za razvoj posla zbog nedostatka novca. U takvim prilikama rešenje je kredit za obrtna sredstva.

Uslovi kreditiranja

 • Valuta: RSD, RSD sa deviznom klauzulom ili u devizama.
 • Namena: nabavka obrtnih sredstava.
 • Period otplate: do 36 meseci.
 • Korišćenje: prenos sredstava se vrši direktno na vaš račun.

Krediti za refinansiranje

Ukoliko je postojeći kredit koji otplaćujete, od podrške poslovanju prerastao u veliko opterećenje i brigu, onda je vreme da ga zamenite novim- povoljnijim!

Uslovi kreditiranja

 • Valuta: RSD sa deviznom klauzulom.
 • Namena: refinansiranje kredita koje klijent koristi kod drugih poslovnih banaka.
 • Period otplate: do 60 meseci.
 • Korišćenje: refinansiranje kredita koje klijent koristi kod drugih poslovnih banaka.

Investicioni krediti

Unapredite vaš posao koji raste iz dana u dan i učinite ga velikim! Investirajte u neophodnu opremu, poslovni prostor, rekonstrukciju poslovnog objekta.

Plaćanje glavnice kredita možete odložiti uz odobren grejs period do godinu dana, a rate možete otplaćivati:

 • Mesečno,
 • Tromesečno

Uslovi kreditiranja

 • Valuta: RSD sa deviznom klauzulom ili u devizama.
 • Namena: kupovina opreme i rekonstrukcija poslovnih objekata i ostale poslovne investicione namene
 • Period otplate: do 120 meseci.
 • Korišćenje: prenos sredstava se vrši direktno na vaš račun.

Ostale vrste kredita

Pored navedenih kredita, u mogućnosti smo da vam ponudimo:

 • Eskont menica (banka eskontuje menice sa kratkoročnim rokovima dospeća za prvoklasne klijente trasante, koje imaoci menica indosiraju na Banku punim indosamentom).
 • Lombardne kredite pokrivene 100% depozitom ili lombardne kredite pokrivene obveznicama stare devizne štednje.
 • Devizne kredite za plaćanje po osnovu uvoza robe i usluga iz inostranstva.

Kamatne stope i provizije

 • Kamatne stope i provizije se određuju u zavisnosti od boniteta, obezbeđenja po kreditu, roka i namene kredita.
 • Kamatna stopa na kredite je utvrđena kao promenljiva stopa + marža banke.
 • Promenljiva stopa za dinarske kredite je NBS kamatna stopa na depozitne olakšice , a za dinarske kredite sa valutnom klauzulom i devizne kredite tromesečni EURIBOR.


Informišite se!

Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou, možete pogledati ovdeSredstva obezbeđenja

 • Menice
  - Lične menice vlasnika (ako je u pitanju klijent koji je u vlasništvu fizičkog lica)
 • Ugovorno ovlašćenje
 • Menično ovlašćenje

U zavisnosti od visine plasmana, roka otplate i klasifikacije pojedinačnog klijenta, kao dodatna sredstva obezbeđenja prihvataju se:

 • Kreditno sposoban jemac
 • Hipoteka I reda na nepokretnost
 • Zaloga nad pokretnom imovinom
 • Garancija poslovne banke
 • Depozit
 • Cesija potraživanja i/ili
 • Vinkulacija polise osiguranja

Potrebne su vam detaljnije informacije?

Pozovite Info centar na sledeće brojeve telefona:

0700 480 400 za pozive sa fiksnog telefona (ukupna cena poziva sa PDV-om je ista kao i cena lokalnog poziva)
021 4800 400 za pozive iz inostranstva ili sa mobilnog telefona.