Promenljivi elementi kamatnih stopa

Na ovoj stranici se možete svakodnevno informisati o aktuelnim kretanjima promenljivih elemenata kamatnih stopa.

 

Promenljivi elementi kamatnih stopa

Promenljivi elementi kamatnih stopa na dan: [22.11.2017.]
Referentna kamatna stopa NBS Kamatna stopa na depozitne olakšice NBS Indeks potrošačkih cena 3M BELIBOR 6M BELIBOR 3M EURIBOR 6M EURIBOR
3.5% 2% 0.2% 3.07% 3.25% -0.329% -0.274%
Objašnjenje pojmova

  • Referentna kamatna stopa – kamatna stopa prema čijim promenama se upravljaju druge kamatne stope. Na primer: referentna kamatna stopa NBS predstavlja polaznu kamatnu stopu, s obzirom da se visina osnovnih kamatnih stopa na novčanom tržištu, odnosno raspon kamatnih stopa, utvrđuje prema visini te kamatne stope. Pored toga, referentna kamatna stopa NBS može biti jedna od komponenti u strukturi promenljivih kamatnih stopa za kredite u dinarima (referentna kamatna stopa + marža). Pošto je ref. kamatna stopa promenljiva kategorija, usklađivanje nominalne kamatne stope s referentnom vrši se u vremenskim intervalima koji su navedeni u ugovoru o kreditu.
  • Kamatna stopa na depozitne olakšice - najniža kamatna stopa koju Narodna banka Srbije primenjuje u sprovođenju operacija na novčanom tržištu. Objavljuje je i menja Narodna banka Srbije, a intervali izmene nisu određeni niti odredivi.
  • Indeks potrošačkih cena - mera prosečne promene cena fiksne korpe robe i usluga koje domaćinstva kupuju u cilju zadovoljavanja svojih potreba. Indeks meri promenu cena u vremenu, pri čemu se za oba perioda koja se porede koristi struktura potrošnje baznog perioda .
  • BELIBOR (Belgrade Interbank Offered Rate) – referentna kamatna stopa po kojoj vodeće banke pozajmljuju novac – dinare jedna drugoj. Visina BELIBOR-a utiče na obračun kamate na kredite u dinarima. Ta referentna kamatna stopa se obračunava za određene vremenske periode do jedne godine.
  • EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – dnevna referentna kamatna stopa po kojoj 57 prvoklasnih banaka jedna drugoj pozajmljuju novac na međubankarskom tržištu.

Potrebne su vam detaljnije informacije?

Pozovite Info centar na sledeće brojeve telefona:

0700 480 400 za pozive sa fiksnog telefona (ukupna cena poziva sa PDV-om je ista kao i cena lokalnog poziva)
021 4800 400 za pozive iz inostranstva ili sa mobilnog telefona.