Najčeša pitanja i odgovori

U cilju vaše blagovremene i potpune informisanosti, pripremili smo liste sa najčešćim pitanjima i odgovorima koje Vas molimo da pažljivo pročitate. U zavisnosti od toga da li ste klijent postojećih OTP banke Srbija ili Vojvođanske banke izaberite odgovarajuću listu.

Najčešća pitanja i odgovori za klijente OTP banke Srbija a.d. Beograd

Najčešća pitanja i odgovori za klijente Vojvođanske banke

 

Najčešća pitanja i odgovori za klijente OTP banke Srbija a.d. Beograd

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Trg slobode 5, Novi Sad

MB 08603537 | PIB 100584604 | račun 908-32501-57 | SWIFT OTPVRS22

Pismo o statusnoj promeni smo Vam poslali krajem februara. U zavisnosti od opredeljenog kanala komunikacije, pismo Vam je poslato na adresu koju ste Banci prijavili kao adresu za dostavu pošte, na email koji ste nam prijavili ili u odeljku Moje poruke u ebank i mbank aplikaciji. Obaveštenje sadrži detaljno pojašnjenje statusne promene, unapređenja koja se uvode i dodatne pogodnosti, kao i informacije o svim relevantnim promenama za klijente, pre svega vezano za promenu računa za postojeće klijente OTP banke. Ukoliko Vam je potrebna kopija pisma, možete se obratiti svom ličnom bankaru ili Kontakt centru Banke na broj 011 30 11 555.

Ne, nije potrebno da potpisujete nove Ugovore za otvaranje i vođenje računa, kao ni za usluge/proizvode u korišćenju. Sva sredstva koja se nalaze na Vašim računima će automatski biti preneta na nove brojeve računa.

Nažalost, nakon 30.04.2021. nećete biti u mogućnosti da primite novac na stare brojeve računa. U skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, postojeći računi neće biti validni u platnom sistemu nakon 29.04.2021. godine. Zbog toga je najbolje da na vreme obavestite sve zainteresovane strane o Vašem novom broju računa.

Banka će obavestiti Ministarstvo finansija / Upravu za trezor vezano za promene broja računa naših klijenata, tako da će uplaćena sredstva stizati na nove brojeve računa.

Kartice nastavljate da koristite bez ikakvih smetnji, sve do isteka njihovog važenja, bez obzira na to što se na njima nalazi stari broj računa.

Svi izdati čekovi nastaviće i dalje da važe i možete da ih koristite sa svojom važećom platnom karticom.

Svi ugovoreni uslovi kredita ostaju nepromenjeni. Ukoliko kredit otplaćujete putem trajnog naloga (automatski se zadužuje tekući račun na dan dospeća kredita), nije potrebno da preduzimate bilo kakve korake. Ukoliko kredit otplaćujete putem administrativne zabrane, potrebno je da svog poslodavca obavestite o novom broju računa odnosno kredita. Ako kredit otplaćujete direktnom uplatom na račun kredita, broj za uplatu se menja i sredstva uplaćujete na novi broj računa kredita, koji se nalazi u pismu koje smo Vam poslali.

Vaš dozvoljeni minus nastavlja da važi sve do isteka njegovog važenja, bez bilo kakvih promena.

Banka će direktno obavestiti penzione fondove o izmenjenim brojevima računa tako da korisnici penzija, kako domaćih tako i inostranih, ne treba ništa da preduzimaju po ovom pitanju. Izuzetak su francuski PIO fondovi koji insistiraju da penzioneri lično dostave PIO Fondu novi broj računa. Kontaktirajte svog ličnog bankara kako biste dobili nove instrukcije za plaćanje i pomoć oko slanja pisma fondu.

Ukoliko ste dobili obaveštenje od Banke, radi provere postojanja ugovornog odnosa sa Bankom, potrebno je da lično sa važećim ličnim dokumentom, radi identifikacije, posetite neku od ekspozitura Banke.

Ukoliko je Banka poslala obaveštenje preminulom klijentu, potrebno je da naslednici klijenta najbližoj ekspozituri Banke dostave dokument u kome se konstatuje činjenica smrti za klijenta (Kopija Izvoda iz matične knjige umrlih, ili Kopija Rešenja o nasleđivanju, i sl.), kako bi se u informacionim sistemima Banke unele neophodne restrikcije i kako ubuduće ne bi stizala ovakva obaveštenja.

Da, ugovorni odnosi ostaju na snazi, što znači da ako imate račun i u Vojvođanskoj banci i u OTP banci, po pripajanju će nastaviti da postoje dva računa u integrisanoj banci.

Nova integrisana OTP banka će imati mrežu od 322 bankomata i dodatnih 165 bankomata MoneyGet mreže. Na svim ovim bankomatima, biće moguća isplata u dinarima i isplata u evrima, upit u stanje računa, promena PIN-a, deblokada PIN-a, kao i uplata gotovine za fizička lica. Na svim bankomata će biti moguće i podizanje gotovine bez prisustva kartice, ali je uslov da korisnici imaju aktiviranu mbank aplikaciju. Podizanje novca bez platne kartice moguće je sa opcijom P2P Slanje novca.

Filijale i ekspoziture integrisane Banke nastavljaju da rade na istim lokacijama kao i do sada, s tim što ćete nakon pripajanja banaka imati na raspolaganju mnogo veću mrežu od ukupno 213 filijala, tj. ekspozitura. O eventualnim promenama radnog vremena bićete obavešteni putem sajta i drugih raspoloživih komunikacionih kanala.

Da, od maja meseca možete koristiti mrežu svih ekspozitura i filijala i OTP banke i Vojvođanske banke. Nakon pripajanja banaka imaćete na raspolaganju mnogo veću mrežu od ukupno 213 filijala, tj. ekspozitura. O eventualnim promenama radnog vremena bićete obavešteni putem sajta i drugih raspoloživih komunikacionih kanala.

Za sada se ništa neće menjati, lični bankar ostaje isti.

Svoju ebanking i mbank aplikaciju možete da nastavite da koristite bez izmena. Ukoliko imate aktivno elektronsko bankarstvo (e-Bank) i u Vojvođanskoj banci i u OTP banci Srbija, počev od 05.05.2021. godine, aplikaciji možete da pristupite korišćenjem korisničkog imena koje ste koristili u OTP banci Srbija, a biće dostupni računi obe banke.

Bez smetnji ćete moći da nastavite sa korišćenjem ovih usluga.

Ne, cene mesečnog održavanja paketa ostaju iste, a vraćamo i mogućnost umanjenja troškova do 100% ukoliko koristite svoju karticu za plaćanja. Detaljni pregled svih tarifa koje će važiti od 30.04.2021. možete pogledati na internet prezentaciji banke: https://www.otpsrbija.rs/stanovnistvo/tarife/

Ukoliko ste korisnik Masterata kartice, sada ćete lakše pratiti dospele obaveze. Automatska naplata rata će početi poslednjeg dana u mesecu, ali se do 15. u narednom mesecu ne obračunava kamata, za razliku od sadašnjeg modela gde se nakon 30. dana od dana transakcije rata prebacuje na revolving i počinje obračun kamate. Sve rate koje dospevaju 28.4.2021. i 29.4.2021. godine biće pomerene na datum dospeća 05.5.2021. godine, a sve rate koje imaju datum dospeća u maju će dospeti na naplatu 31.5.2021. godine. Dobra vest je i što ćete moći da delite svoje transakcije na 12 rata, umesto dosadašnjih šest. Sve detalje možete pronaći na našem sajtu.

Ugovorena kamatna stopa za kreditne kartice koje klijenti imaju u korišćenju se neće menjati. Od 30.4.2021. će biti u primeni novi Tarifnik za platne kartice koji je već objavljen na sajtu banke kako biste mogli da se upoznate sa izmenama: https://www.otpsrbija.rs/stanovnistvo/tarife/

Nastupiće određene promene usled usklađivanja tarifa, naknada i provizija koje važe u dve banke. Sve detalje u vezi sa naknadama za usluge i proizvode koji Vas interesuju možete pogledati na našem sajtu, kao i u obaveštenju koje smo poslali klijentima banke.

 

Najčešća pitanja i odgovori za klijente Vojvođanske banke

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Trg slobode 5, Novi Sad

MB 08603537 | PIB 100584604 | račun 908-32501-57 | SWIFT OTPVRS22

Pismo o statusnoj promeni smo Vam poslali krajem februara. U zavisnosti od opredeljenog kanala komunikacije pismo Vam je poslato na adresu koju ste Banci prijavili kao adresu za dostavu pošte, ili na email koji ste nam prijavili. Obaveštenje sadrži detaljno pojašnjenje statusne promene, unapređenja koja se uvode i dodatne pogodnosti, kao i informacije o svim relevantnim promenama za klijente. Ukoliko Vam je potrebna kopija pisma, možete se obratiti svojoj matičnoj filijali ili Kontakt centru Banke od 08h do 18h od ponedeljka do petka i subotom od 08h do 13h na broj telefona 0800 23 23 22 za pozive iz Srbije, tj. na broj +381 21 421 077 za pozive iz inostranstva.

Banka je poslala obaveštenja svim klijentima preduzetnicima i fizičkim licima, bilo da imaju samo otvoren račun ili koriste neku od usluga Banke. Pravnim licima će pismo biti poslato do kraja marta.

Ne, neće se potpisivati novi Ugovori za otvaranje i vođenje računa, kao ni za usluge/proizvode u korišćenju nakon integracije za postojeće klijente OTP banke i Vojvođanske banke. Svi ugovori i kartice ostaju da važe do njihovog isteka, bez obzira na promenu imena Banke. Svi važeći ugovori ostaju na snazi.

Ne, klijentima Vojvođanske banke se ne menjaju brojevi računa, ostaju Vam postojeći 325 računi.

S obzirom da se bojevi računa ne menjaju, o promeni naziva Banke nema potrebe da se obaveštavaju fondovi.

Ukoliko ste dobili obaveštenje od Banke, radi provere postojanja ugovornog odnosa sa Bankom, potrebno je da lično sa važećim ličnim dokumentom radi identifikacije posetite neku od filijala tj. ekspozitura Banke.

Kartice nastavljate da koristite bez ikakvih smetnji, sve do isteka njihovog važenja, bez obzira na promenu imena Banke.

Svi ugovoreni uslovi kredita ostaju nepromenjeni.

Vaš dozvoljeni minus nastavlja da važi sve do isteka njegovog važenja, bez bilo kakvih promena.

Ukoliko je Banka poslala obaveštenje preminulom klijentu, potrebno je da naslednici klijenta najbližoj filijali / ekspozituri banke dostave dokument u kome se konstatuje činjenica smrti za klijenta (Kopija Izvoda iz matične knjige umrlih, ili Kopija Rešenja o nasleđivanju, i sl), kako bi se u informacionim sistemima banke unele neophodne restrikcije i kako ubuduće ne bi stizala ovakva obaveštenja.

Da, ugovorni odnosi ostaju na snazi, što znači da ako imate račun i u Vojvođanskoj banci i u OTP banci, po pripajanju će nastaviti da postoje dva računa u integrisanoj banci.

Da. Izdati čekovi Vojvođanske banke a.d. Novi Sad su validni i klijenti ih mogu nesmetano koristiti.

Nova integrisana OTP banka će imati mrežu od 322 bankomata i dodatnih 165 bankomata MoneyGet mreže. Na svim ovim bankomatima, biće moguća isplata u dinarima i isplata u evrima, upit u stanje računa, promena PIN-a, deblokada PIN-a, kao i uplata gotovine za fizička lica. Na svim bankomata će biti moguće i podizanje gotovine bez prisustva kartice, ali je uslov da korisnici imaju aktiviranu mBank aplikaciju. Podizanje novca bez platne kartice moguće je sa opcijom P2P Slanje novca.

Filijale i ekspoziture integrisane Banke nastavljaju da rade na istim lokacijama kao i do sada, s tim što ćete nakon pripajanja banaka imati na raspolaganju mnogo veću mrežu od ukupno 213 filijala, tj. ekspozitura. O eventualnim promenama radnog vremena bićete obavešteni putem sajta i drugih raspoloživih komunikacionih kanala.

Da, od maja meseca možete koristiti mrežu svih ekspozitura i filijala i OTP banke i Vojvođanske banke. Nakon pripajanja banaka imaćete na raspolaganju mnogo veću mrežu od ukupno 213 filijala, tj. ekspozitura. O eventualnim promenama radnog vremena bićete obavešteni putem sajta i drugih raspoloživih komunikacionih kanala.

Nije potrebno da bilo šta preduzimate po ovom pitanju, klijenti ostaju klijenti iste filijale tj. ekspoziture kao i do sada.

Do 15.06.2021. postojeća m-bank aplikacija Vojvođanske banke će biti dostupna za korišćenje, uključujući i period 30.04. - 05.05.2021. godine.

Od 05.05.2021. godine na Google PlayStore i App Store će biti dostupna nova, unapređena mBank aplikacija banke, sa novim funkcionalnostima kao što su slanje novca sa kartice drugom fizičkom licu ukoliko imate samo e-mail i broj telefona primaoca, kao i podizanje novca na bankomatu bez kartice. Biće moguće podnošenje zahteva i realizacija keš kredita u samo nekoliko koraka bez odlaska u filijalu. Pored kupovine putnog osiguranja, u nekoliko klikova na mBank aplikaciji biće omogućeno beskontaktno plaćanje telefonom. Unapređena je i bezbednost kroz prijavu u mBank putem otiska prsta ili prepoznavanjem lica. U samoj aplikaciji omogućene su i notifikacije – obaveštenja o transakcijama, za koja je dovoljno da imate pristup internetu i koja su besplatna.

Svoj korisnički nalog za novu mBank aplikaciju možete samostalno da aktivirate bez dolaska u filijalu tj. ekspozituru ili pozivanja Kontakt centra, pomoću svoje platne kartice ili broja tekućeg računa izborom samostalne aktivacije na početnom ekranu mBank aplikacije. Detaljno uputstvo o aktivaciji poslaćemo putem poruke, čim ova usluga bude dostupna za korišćenje.

Značajno smo unapredili eBank aplikaciju koja je dostupna od 01.03.2021. Od ovog datuma je prijava na novi eBank uz pomoć jednokratnog SMS-a koji će biti aktivan 24h, a nakon tog vremena možete sami da kreirate kredencijale. Pogodnosti ove aplikacije su: unapređena sigurnosna metoda prijave i autorizacije transakcija, podnošenje zahteva za kredit bez odlaska u filijalu, kupovina osiguranja, pregled partnera i pogodnosti plaćanja u programu lojalnosti Svet popusta.

Ukoliko imate aktivno elektronsko bankarstvo (eBank) i u Vojvođanskoj banci i u OTP banci Srbija, počev od 05.05.2021. godine, vašoj aplikaciji možete da pristupite korišćenjem korisničkog imena koje ste koristili u OTP banci Srbija, a biće Vam dostupni računi obe banke.

Sva rešenja namenjena preduzetnicima i pravnim licima, korisnicima našeg elektronskog bankarstva, biće i dalje dostupna i tu nema promena.

Od avgusta 2021. godine, bićete u mogućnosti da digitalizujete Mastercard karticu u okviru mBank, odnosno Apple Pay aplikacije i da sva plaćanja vršite beskontaktno, uz pomoć svog telefona.

Počev od 30.4.2021.godine, kratki SMS broj za upit za proveru stanja se menja i novi broj je 2323.

Usluga SMS obaveštenja za korisnike koji nemaju jedan od navedenih paketa se naplaćuje 9,00 RSD po obaveštenju. Iz tog razloga Vam savetujemo da u okviru mBank aplikacije koristite notifikacije – obaveštenja o transakcijama, za koja je dovoljno da imate pristup internetu i koja su besplatna. Uz paket Praktik je uključeno 10 obaveštenja o promenama po računima uključenim u paket bez naknade, a ostala se naplaćuju 9,00 RSD po obaveštenju. Uz pakete Prestiž / Eminent su uključena obaveštenja o promenama po računima bez naknade, a ostala se naplaćuju 9,00 RSD po obaveštenju.

Svim postojećim korisnicima paketa Vojvođanske banke mesečna cena paketa ostaje ista. Menjaju se cene SMS servisa (od 30.04.2021. naplaćuje se 9,00 RSD po obaveštenju) i pojedinih kreditnih kartica za klijente koji koriste ove proizvode/servise u okviru paketa. Detaljni pregled svih tarifa koje će važiti od 30.04.2021. možete pogledati na internet prezentaciji Banke: https://www.voban.rs/opsti-uslovi-poslovanja-integracija

Nastupiće određene promene usled usklađivanja tarifa, naknada i provizija koje važe u dve banke. Sve detalje u vezi sa naknadama za usluge i proizvode koje Vas interesuju možete pogledati na našoj internet prezentaciji Banke https://www.voban.rs/opsti-uslovi-poslovanja-integracija kao i u obaveštenju koje smo Vam poslali kao klijentima Banke.

Pošaljite nam pitanje

Tu smo da vas saslušamo i odgovorimo na sva vaša pitanja i nedoumice. Pitanja možete poslati i na pitanja@otpsrbija.rs za OTP banku ili na info@voban.rs za Vojvođansku banku.