Finansijska tržišta Finansijska tržišta Finansijska tržišta Finansijska tržišta

Finansijska tržišta

  • Kupoprodaja deviza
  • Zaštita (hedžing) od promene deviznog kursa
  • Zaštita (hedžing) od promene kamatnih stopa

Forinta

Finansijska tržišta


Od sada kupoprodaja deviza i efektivnog stranog novca u mađarskoj forinti!

 

 

devize

Kupoprodaja deviza


OTP banka svim svojim korporativnim klijentima nudi mogućnost kupovine i prodaje deviza po najpovoljnijim tržišnim uslovima. Poslovi kupovine i prodaje deviza se mogu ugovoriti svaki radni dan u periodu od 9-16h.

Zaštita (hedžing) od promene deviznog kursa


devize

Terminska kupoprodaja deviza (forvard)

Terminska kupoprodaja deviza je proizvod koji štiti pravna lica od promene kretanja deviznog kursa. Klijent ugovara kurs po kom će kupovati/prodavati devize na tačno utvrdjen dan u budućnosti.

Prednosti ugovaranja terminske kupoprodaja deviza:

- Zaštita od rizika promene deviznog kursa
- Mogućnost kontrolisanja prihoda i rashoda
- Kurs je tačno definisan i zagarantovan na ugovoreni datum u budućnosti

OTP banka u svojoj ponudi ima sledeće vrste forvarda:

- Pravi forvard – kupovina / prodaja deviza za RSD sa dogovorenim datumom valute u budućnosti. Klijent “danas” ugovara kupovinu / prodaju deviza sa datumom izvršenja transakcije u budućnosti. (primer).
- Pokriveni forvard (kvazi) – kupovina / prodaja deviza za RSD gde klijent ispunjava obavezu na dan ugovaranja transakcije a banka na ugovoreni datum u budućnosti (primer).
- Forvard na rate (step up forvard) omogućava klijentu da kupovinu / prodaju deviza usklađuje sa svojom prilivima sredstava i izmiruje obaveze na rate u toku trajanja ugovorenog posla (primer) .

otp

Valutni svop

Valutni svop predstavlja istovremenu kupovinu i prodaju dve valute po unapred ugovorenim kursevima, sa dospećem na dva različita datuma u budućnosti. U prvoj transakciji klijent kupuje/prodaje jednu valutu dok u drugoj transakciji izvršava se obrnuta kupovina / prodaja valuta u odnosu na prvu transakciju između klijenta i banke (primer).
Ova vrsta transakcije je namenjena klijentima koji žele da zaštite svoje valutne pozicije (zaštita od promene kursa), kao i u cilju upravljanja tokovima priliva/odliva deviznih i dinarskih sredstava.

Prednost svopa:

- Zaštita od deviznog rizika (fiksirani kursevi)
- Mogućnost zamene jedne valute za drugu na određeni vremenski period
- Klijent u datom momentu ima valutu koja mu je neophodna za tekuće poslovanje
- Upravljanje tokovima priliva/odliva deviznih i dinarskih sredstava

Zaštita (hedžing) od promene kamatnih stopa


otp

Kamatni svop (IRS)

Kamatni svop je proizvod koji predstavlja razmenu jednog kamatnog toka za drugi bez istovremene razmene glavnice. Kamatni svop je instrument za zaštitu od promene kamatnih stopa u budućnosti i namenjen je klijentima koji imaju dugoročne kreditne aranžmane (primer).

otp

Opcija kamatne stope (CAP)

Opcija kamatne stope predstavlja ugovor koji omogućava klijentu da se zaštiti od rasta kamatne stope putem fiksiranja maksimalne stope kojoj je klijent izložen tokom trajanja ugovorenog posla. Namenjen je klijentima koji imaju dugoročne kreditne aranžmane (primer).

Kastodi


Brokerski poslovi - integracija


INFO


Za detaljnije objašnjenje i korisne savete kako da se najbolje zaštitite od nepredviđenih tržišnih kretanja dovoljno je da idete na link pored svakog od gore ponuđenih proizvoda.

 


Korisne informacije

Potrebne su vam detaljnije informacije?

Detaljnije informacije kao i korisne savete, možete dobiti od našeg stručnog tima:

Marijana Lapajne: +381 11 20 53 382
Čarna Kulić: +381 11 20 53 384
Dušanka Rakita: +381 11 20 53 385
e mail:treasury@otpbanka.rs

Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije