0800 23 23 22 Online banking

Brokerski poslovi i investiciono savetovanje

Obavljamo poslove investicionog društva i imamo izuzetno bogato iskustvo u pružanju usluga posredovanja u trgovini finansijskim instrumentima. Jedna smo od prvih članica Beogradske berze i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Banka je takođe i član Fonda za zaštitu investitora od 2012. godine.

Kako se kupovina i prodaja finansijskih instrumenata može odvijati isključivo posredstvom ovlašćenih učesnika na tržištu kapitala, pružamo vam kompletnu uslugu posredovanja pri kupovini i prodaji finansijskih instrumenata u zemlji i inostranstvu.

Omogućavamo vam trgovanje na regulisanom i van regulisanog tržišta:

  Zatvori
  Korisne informacije
  Trgovanje finansijskim instrumentima

  Trgovanje finansijskim instrumentima

  Za trgovanje finansijskim instrumentima, neophodno je izvršiti sledeće:

  • Otvaranje računa hartija od vrednosti
  • Otvaranje namenskog novčanog računa
  • Kategorizacija vrste klijenta i potencijalnog klijenta
  • Zaključenje ugovora o pružanju investicionih usluga

  Broker ili ovlašćeno lice vam nakon prijema naloga dostavlja Potvrdu o prijemu naloga za trgovanje, a nakon provere ispravnosti elemenata naloga, isti ispostavlja u odgovarajući sistem za trgovanje. Nakon izvršenja transakcije, broker će vam dostaviti Obaveštenje o realizaciji.

  Zašto da trgujete finansijskim instrumentima sa nama?

  Sa nama možete da ispostavite naloge kupovine i prodaje koji će imati pokriće na dan saldiranja transakcije (od očekivanih priliva hartija ili novčanih sredstava).

  Možete trgovati finansijskim instrumentima sigurno i efikasno, u skladu sa vašim potrebama i različitim načinima investiranja: neposredno, u mreži filijala banke, putem telefona ili elektronskim putem.

  Za informacije o potrebnoj dokumentaciji za uspostavljanje poslovnog odnosa molimo vas da pošaljete upit na mail adresu: broker@otpbanka.rs

  Korporativni agent, agent i pokrovitelj emisije

  Korporativne radnje i dodatne usluge

  Pružamo usluge korporativnog agenta i u vaše ime obavljamo aktivnosti pred Beogradskom berzom, Centralnim registrom i Komisijom za hartije od vrednosti, vrlo efikasno i u skladu sa vašim zahtevima i potrebama.

  Usluge korporativnog agenta, agenta i pokrovitelja emisije obuhvataju:

  • Upis finansijskih instrumenata i administriranje emisionog računa izdavaoca
  • Uključenje finansijskih instrumenata na regulisano tržište odnosno MTP tržište
  • Isključenje finansijskih instrumenata sa regulisanog tržišta odnosno MTP tržišta
  • Postupak smanjenja kapitala akcionarskih društava
  • Postupak povećanja kapitala akcionarskih društava
  • Postupak pokroviteljstva i usluge ponude finansijskih instrumenata sa obavezom otkupa kao i bez obaveze otkupa
  • Organizovanje i sprovođenje procedure ponude za preuzimanje akcija
  • Organizovanje i sprovođenje procedure sticanja i/ili otuđenja sopstvenih akcija izdavaoca
  • Organizovanje i sprovođenje procedure prinudnog otkupa akcija odnosno prinudne prodaje
  • Organizovanje i sprovođenje postupka promene pravne forme, oblika organizovanja i statusnih promena privrednih subjekata
  • Konsultacije i usluge posredovanja prilikom utvrđivanja tržišne vrednosti akcija
  • Konsultacije i usluge izveštavanja u vezi skupština akcionarskih društava, zastupničkih izjava i drugih poziva i saopštenja akcionarima
  • Organizovanje i sprovođenje postupka isplate dividende akcionarskih društava
  • Sve druge radnje predviđene pozitivnim zakonskim propisima

  Pružamo usluge korporativnog agenta, agenta i pokrovitelja emisije i u vaše ime obavljamo aktivnosti pred Beogradskom berzom, Centralnim registrom i Komisijom za hartije od vrednosti, vrlo efikasno i u skladu sa vašim zahtevima i potrebama.

  Akcije, obveznice i trezorski zapisi

  Šta su akcije i čemu služe
  Akcije su vlasničke hartije od vrednosti koje predstavljaju učešće u kapitalu ili u pravima glasa određenog pravnog lica.
  Akcijama se, na osnovu prethodno potpisanog ugovora sa brokerom i ispostavljenog naloga trgovanja, može trgovati na organizovanom i van organizovanog tržišta u zemlji i inostranstvu.

  Šta su obveznice, koje vrste obveznica postoje i koja im je namena
  Obveznica je dužnička hartije od vrednosti kojom se izdavalac obavezuje da će donosiocu na određeni dan vratiti uloženi iznos sa dogovorenom kamatom. Postoje različite vrste obveznica: prema izdavaocu; prema kamatnim stopama; prema ročnosti; prema učestalosti isplate kamate; prema primarnom tržištu; prema valuti izdavanja. Obveznicama se može trgovati berzanski ili vanberzanski (OTC trgovanje).

  Dužničke hartije od vrednosti, poznate i kao Trezorski zapisi, izdaje Trezor Republike Srbije u cilju finansiranja republičkog budžeta. Trezorski zapisi se smatraju nisko rizičnim hartijama od vrednosti i zbog toga su interesantni kako domaćim tako i stranim investitorima. Prodaju se vanberzanski, metodom aukcije (putem platforme za trgovanje državnim dužničkim hartijama), a pravo kupovine imaju pravna i fizička lica. Državni zapisi se mogu izdavati sa različitim rokom dospeća i u različitim valutama.

  Kontakti

  OTP banka Srbija a.d. Novi Sad
  Sedište: Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b
  Poreski identifikacioni broj (PIB): 100584604
  Matični broj (MB): 08603537
  Broj računa kod Narodne banke Srbije: 908-32501-57
  Internet prezentacija Banke: www.otpbanka.rs
  SWIFT: OTPVRS22
  adresa elektronske pošte: broker@otpbanka.rs
  adresa za prijem pošte: Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b
  info telefon: 0800/232322

  Investiciono savetovanje

  Investiciono savetovanje je davanje ličnih preporuka klijentu, bilo na njegov zahtev ili na inicijativu investicionog društva, u vezi sa jednom ili više transakcija koje se odnose na finansijske instrumente. Investiciono savetovanje predstavlja investicionu uslugu za koju je potrebno posedovanje odgovarajuće licence. Usluga investicionog savetovanja se uređuje ugovorom između klijenta i investicionog savetnika.

  Radno vreme sa klijentima je svaki radni dan od 09:00h do 17:00h.

  Provizije i naknade za usluge, koje pruža investiciono društvo, naplaćuju se u skladu sa Tarifnikom, dok se provizije organizatora tržišta, Centralnog registra i drugih trećih strana naplaćuju u skladu sa važećim tarifama ovih institucija.

  Molimo klijente i potencijalne klijente, a posebno klijente koji su kategorizovani kao mali klijenti da pogledaju dokument pod nazivom „Informacije koje se pružaju klijentu“.

  Preuzmite dokumentaciju
  Pravila poslovanja za investicione usluge i aktivnosti i dodatne usluge OTP banke Srbija
  Informacije koje se pružaju klijentima
  Međusobna prava i obaveze klijenta i Banke, kao i obaveze obaveštavanja
  Pravilnik o razvrstavanju klijenata
  Pravilnik o izvršavanju naloga
  Pravilnik o otkrivanju i sprečavanju zloupotreba na tržištu
  Pravilnik o postupku upravljanja sukobom interesa
  Pravilnik o postupanju po pritužbama klijenata
  Instrukcija za ispostavljanje naloga elektronskim putem
  Intrukcija za ispostavljanje naloga telefonskim putem
  Politika upravljanja sukobom interesa kod investicionih i dodatnih usluga
  Tarifnik odeljenja tržišta kapitala
  Pregled ekspozitura ovlascenih za rad sa finansijskim instrumentima

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

  Saznaj više
  Vrati se gore