0800 23 23 22
Datum : 11.03.2024

OTP Grupa: rezultati za 2023. godinu

Budimpešta, 11.03.2024. – Konsolidovana dobit nakon oporezivanja OTP Grupe beleži rast na 990,5 milijardi forinti (2,59 milijardi evra), što je u odnosu na prošlu godinu rast od skoro tri puta, kao rezultat povećanja godišnjeg ROE na 27,2% (+16.2 p.p. međugodišnje).

Bilans stavki usklađivanja prikazuje -HUF 18 milijardi u odnosu na -HUF 245 milijardi od pre godinu dana. Stavke koje su onemogućavale zaradu iz 2022. godine i koje su se odnosile na rusko-ukrajinski rat praktično su nestale ili su značajno opale, naime umanjenje gudvila kao i obezvređenje priznato na ruskim državnim obveznicama. Dodatno, bilans posebnih poreza u Mađarskoj takođe beleži pad od oko 1/3 u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno, i dalje postoji negativan efekat ograničenja kamatnih stopa: pored Mađarske, Srbija je takođe uvela takvu meru od trećeg kvartala 2023. godine. Pojedinačna najvažnija pozitivna stavka je uticaj negativnog gudvila (badwill), a koji je knjižen u odnosu na akvizicije u Sloveniji i Uzbekistanu.

Svi članovi Grupe bili su profitabilni u 2023. godini, izuzev banke Ipoteka Bank. Većina supsidijara prikazala je značajno međugodišnje poboljšanje profita. Usklađena dobit bugarskog poslovanja premašila je 200 milijardi forinti, dok je pro forma slovenačko poslovanje knjižilo dobit nakon oporezivanja od skoro 130 milijardi forinti; kombinovani profit uključivao je doprinos neto zarade od svega 11 meseci od NKBM-a. Ipoteka Bank iz Uzbekistana knjižila je u drugoj polovini 2023. godine negativan rezultat od 22 milijarde forinti, uglavnom usled značajnog iznosa troškova kreditnog rizika.

Ukupan učinak OTP Grupe uglavnom je oblikovalo povećanje dobiti iz poslovanja od 45% međugodišnje, ali ukupni troškovi rizika takođe beleže pad od 78% u odnosu na prošlu godinu. U okviru ukupne dinamike, zabeležen je međugodišnji rast ukupnih prihoda od 34%, neto prihod od kamate porastao je za 33%, dok je neto prihod od naknada i provizija rastao sporijim tempom, +20% međugodišnje. Ostali nekamatni prihodi skočili su za 73 %. Prilagođeno za dve akvizicije tokom 2023. godine, poslovni prihod prilagođen deviznom kursu beleži rast od 37%, ukupan prihod od 28%, NII za 25% i neto prihod od naknada i provizija za 15%, respektivno.

Konsolidovani godišnji NIM poboljšan je za 42 procentna poena međugodišnje, ostvarivši 3,93%.

Iznos godišnjih troškova poslovanja beleži rast od 22% međugodišnje; visoka, iako opadajuća inflacija, negativno je uticala na sve stavke troškova.

Iznos konsolidovanih ukupnih troškova rizika iznosio je -38,5 milijardi forinti, što je manje od četvrtine uknjiženog bilansa za 2022. godinu; bez uticaja akvizicija, ukupan trošak rizika pokazao je pozitivan bilans od 20 milijardi forinti. U okviru toga, rezervisanja za obezvređenje kreditnih gubitaka iznosila su -HUF 35 milijardi (2022: -HUF 135 milijardi). Godišnja stopa troškova rizika smanjena je na 16 b.p. (-56 b.p. međugodišnje), a najveći deo se odnosio na obezvređenja u Uzbekistanu.

U četvrtom kvartalu 2023. godine, OTP Grupa ostvarila je 132,6 milijardi forinti (347 miliona evra) konsolidovane dobiti nakon oporezivanja. Pad od 53% u odnosu na prethodni kvartal uglavnom je obrazložen porastom negativnog bilansa stavki usklađivanja, a kao posledica prodaje supsidijara u Rumuniji, kao i usled nižeg poslovnog prihoda. Pored toga, troškovi rizika takođe beleže kvartalni rast, u velikoj meri usled i dalje značajnih rezervisanja u Uzbekistanu.

Ukupni prihodi beleže rast od 4% kvartalno na nivou Grupe u odnosu na prethodni kvartal. U okviru toga, NII je poboljšan za 11%, dok je neto prihod od kamata i provizija porastao za 6% kvartalno. Kvartalni rast NII od 43 milijarde forinti uglavnom se odnosi na OTP Core (+HUF 31 milijarda) i u manjoj meri na Rumuniju (+HUF 8 milijardi). Sezonalnost je oblikovala neto prihod od kamata i provizija, u okviru kojeg je naknada za uspeh knjižena na kraju godine kod OTP Fund Management bila značajna. Ostali nekamatonosni prihod beleži pad od 28% kvartalno, čiji deo predstavlja prebijanje u odnosu na NII.

Konsolidovani NIM za četvrti kvartal poboljšan je za 31 bazni poen u odnosu na prethodni kvartal, ostvarivši 4,26%.

U četvrtom kvartalu 2023. godine, stavke prilagođavanja kočile su konsolidovanu dobit nakon oporezivanja za -97 milijardi forinti (nakon oporezivanja). Glavne stavke su:

  • efekat akvizicija (nakon oporezivanja) od – 80 milijardi forinti, uglavnom u vezi sa prodajom poslovanja u Rumuniji. Pošto je prodajna cena bila manja od neto vrednosti imovine supsidijara koji će se prodati, priznate u konsolidovanim računima, transakcija je rezultirala negativnim uticajem na dobit i gubitak od 59,5 milijardi forinti (posle oporezivanja) na konsolidovanom nivou. Pored toga, na ovoj liniji su se uglavnom pojavili troškovi integracije u Sloveniji, Albaniji i Uzbekistanu. Dodatno, -HUF 17,8 milijardi (nakon oporezivanja) izazvano je prilagođavanjem negativnog gudvila koji se odnosi na akviziciju banke Ipoteka Bank; prema računovodstvenim standardima, negativan gudvil se može uskladiti u roku od godinu dana nakon transakcije;
  • Ograničenje kamatne stope u Mađarskoj za određene neotplaćene kredite za mala i srednja preduzeća i stambene kredite sa promenjivom kamatnom stopom produženo je na 01. april i 30. jun 2024. godine respektivno. Rezultat toga je,
  • -HUF 8,3 milijarde knjiženo je kao očekivan uticaj;
  • -HUF 3,4 milijarde efekat poreskog štita od ukidanja prethodno knjiženih troškova obezvređenja ulaganja u određenim mađarskim i stranim supsidijarima;
  • -HUF 2,8 milijardi obezvređenja ruskih državnih obveznica koje se drže kod DSK Banke (nakon oporezivanja).

Tokom četvrtog kvartala 2023. godine, konsolidovana prilagođena dobit nakon oporezivanja dostigla je iznos od 230 milijardi forinti (602 miliona evra) (-25% u odnosu na prethodni kvartal), i posledično OTP Grupa je knjižila godišnju prilagođenu dobit od 1.009 milijardi forinti (2,64 milijardi evra) uz 70% rasta međugodišnje. Doprinos stranih supsidijara u profitu činio je 64% prilagođene konsolidovane dobiti nakon oporezivanja. U četvrtom kvartalu, prilagođeni ROE iznosio je 22,5%, dok je u 2023. godini dostigao 27,7%  (+9 p.p. međugodišnje).

Kvartalne rezultate oblikovali su umereno rastući ukupni kvartalni prihodi, sezonski veći operativni rashodi i nešto veći troškovi rizika. Uprkos 15% nižoj dobiti pre oporezivanja u odnosu na prethodni kvartal, u četvrtom kvartalu poresko opterećenje na dobit preduzeća skočilo je kao rezultat povećanja stope poreza na dobit preduzeća u Ukrajini sa 18% na 50% za celu 2023. godinu.

U četvrtom kvartalu, konsolidovani rezultat poslovanja beleži pad za 6% u odnosu na prethodni kvartal, pošto je rast troškova poslovanja značajno nadmašio dinamiku prihoda.

Kvartalni troškovi poslovanja uvećani su za 20% u odnosu na prethodni kvartal. Kadrovski troškovi beleže rast usled sezonalnosti (isplate bonusa), ali su i administrativni troškovi, poput IT i marketinških troškova, kao i honorari za stručna lica, takođe porasli. Konsolidovani pokazatelj troškova i prihoda za četvrti kvartal beleži rast na 45,3% (+6,1 p.p. kvartalno).

Kvalitet konsolidovanog kreditnog portfolija ostao je stabilan, dok su se glavni pokazatelji kreditnog kvaliteta povoljno oblikovali. Pokazatelj Nivoa 3 prema MSFI 9 činio je 4,3% bruto kredita na kraju četvrtog kvartala 2023. godine, što predstavlja godišnje smanjenje od 0,6 p.p; kvartalni pokazatelj zadržao se na stabilnom nivou. Pokazatelj Nivoa 3 beleži kvartalno poboljšanje praktično kod svih članova Grupe, ali i porast na 11,9% kod banke Ipoteka Bank. Istovremeno, ukrajinske i ruske stope Nivoa 3 su se kvartalno poboljšale. Na kraju 2023. godine, sopstveni pokazatelj pokrića izloženosti Nivoa 3 približno je iznosio 61%.

Iznos konsolidovanog ukupnog troška rizika u četvrtom kvartalu iznosi 38,5 milijardi forinti u odnosu na -3,2 milijarde forinti u trećem kvartalu. U okviru toga, rezervisanja za obezvređenje kreditnih gubitaka iznosila su -29,4 milijarde forinti, a kao rezultat toga godišnji bilans iznosio je -35 milijardi forinti (2022: -HUF 135 milijardi).

Tokom četvrtog kvartala, svi članovi Grupe bili su profitabilni, izuzev Merkantil Grope i Ipoteka Bank. Među pojedinačnim učincima, istakao se mađarski Fund Management uz dvostruku zaradu kao rezultat knjiženja značajnih naknada za uspeh na kraju godine.

Obim neproblematičnih kredita (Nivo 1+2), prilagođen deviznom kursu, beleži rast od 294 milijarde forinti ili 1% kvartalno, dostigavši gotovo iznos od 21.500 milijardi forinti. Volumen kredita organski se uvećao za 6% godišnje (prilagođen deviznom kursu) tokom 2023. godine.

Što se tiče pojedinačnih članova Grupe, ruske, bugarske i hrvatske operacije pokazale su najveću ekspanziju obima prilagođenog deviznom kursu sa rastom od 26%, 20% i 8% u odnosu na prošlu godinu. Ukrajinski supsidijar beleži najveći pad (-22% međugodišnje). U četvrtom kvartalu, ruski i bugarski supsidijari takođe uživaju najbržu ekspanziju (+ 9% i 4% kvartalno), zajedno sa Crnom Gorom (+3% kvartalno). Što se tiče OTP Core, uprkos padu godišnjeg BDP-a, obim kredita beleži rast za 3% međugodišnje (+1% kvartalno).

Kada je reč o glavnim segmentima, u četvrtom kvartalu, knjiga neproblematičnih klijenata prilagođena deviznom kursu beleži rast za 5% u odnosu na prethodni kvartal, a portfolio hipotekarnih kredita za 3%, respektivno. Kvartalna stagnacija u knjizi kredita privrede objašnjenja je migracijom portfolija u kategoriju Nivoa 3 kod banke Ipoteka Bank; obim kredita MSP podbacio je za 7% kvartalno.

Depoziti prilagođeni deviznom kursu su na konsolidovanom nivou porasli za 3% kvartalno, približivši se na skoro 29.500 milijardi forinti. U četvrtom kvartalu, depoziti stanovništva porasli su za 3% kvartalno, privrede za 4% i MSP za 5% respektivno. Tokom četvrtog kvartala, najbrži rast beleži uzbekistanski i ruski obim depozita u odnosu na prethodni kvartal (svaki po +16%), nakon čega slede rumunski obimi (+11%). Obimi depozita stagnirali su kod OTP Core tokom četvrtog kvartala, iako depoziti stanovništva beleže rast od 2%.

Konsolidovani neto pokazatelj kredita /(depoziti + obveznice stanovništva) beleži pad na 72% (-1 p.p. kvartalno).

Krajem 2023. godine, konsolidovan CET1 pokazatelj u okviru prudencijalne konsolidacije prema MSFI iznosio je 16,6% (+0,2 p.p. kvartalno). Ovo je jednako Tier 1 pokazatelju. Konsolidovan pokazatelj adekvatnosti kapitala (CAR) porastao je na 18,9%.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore