izvestaji izvestaji izvestaji izvestaji

Akcionari

     

2018 godina

Pozivi za sednicu Skupštine akcionara

Formular za glasanje akcionara u odsustvu

Zapisnici sa sednice Skupštine akcionara

2017 godina

Pozivi za sednicu Skupštine akcionara

Formular za glasanje akcionara u odsustvu

Zapisnici sa sednice Skupštine akcionara